Kkyindu, Uganda

by Douglas Henderson

Children fetching water.
Children fetching water.

Douglas Henderson; 918-688-9606