Kkyindu, Uganda

by Douglas Henderson

Boys Bathroom
Boys Bathroom
Boys Bathroom, New Life School, Kkindu, Uganda.

Douglas Henderson; 918-688-9606